Biến và hằng

Bất kì một ngôn ngữ lập trình nào đều có khái niệm biến và hằng số và php cũng không ngoại lệ, đây là kiến thức nền tảng trong lập trình mà hầu như lập trình viên nào cũng phải học đầu tiên. Nên trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm thế nào là biến và hằng số.

1. Biến

Biến là một định danh, nó dùng để lưu trữ các giá trị và nó có thể dùng phép gán để thay đổi giá trị. Cú pháp của biến bắt đầu bằng dấu đô la $ và tiếp theo là các chữ, số, dấu gạch dưới. Ký tự đầu tiên của tên biến phải là chữ hoặc là dấu gạch dưới, không được là số. Biến trong PHP phân biệt chữ hoa và chữ thường

a) Đặt tên biến

$customerName;

$customerDetaiEmail;

b) Gán biến – Xuất dữ liệu

$customerName = “Học lập trình”;

$customerDetaiEmail = ‘hoclamweb123ls@gmail.com’;

$customerAge = 39;

echo $customerName;

echo ‘Hoc lap trinh’;

echo $customerDetaiEmail;

echo $customerAge;

c) Debug dữ liệu

var_dump($customerName); // thường áp dụng với chuỗi và mảng, trả về giá trị và dữ liệu

var_dump($customerAge);

print_r($customerAge); // áp dụng với mảng và đối tượng

print_r($customerDetaiEmail);

d) Nối biến

$str1 = ‘Học làm web với;

$str2 = ‘PHP’;

– Nối và hiển thị

echo $str1.’ ‘.$str2.'<br/>’;

echo $str1.’ Ngôn ngữ PHP ‘.$str2;

– Nối và gán

$str = $str1.’ ‘.$str2;

echo $str;

$str = ‘Trung tam dao tao lap trinh’.$str2;

echo $str;

$str = “Trung tam lap trinh $str2”;

echo $str;

$str = “Trung tam lap trinh {$str2}tai Ha Noi”;

echo $str;

Với trường hợp dùng dấu nháy kép có thể đưa luôn biến vào trong mà không cần nối biến.

2. Hằng

Hằng cũng là một biến nhưng bạn không thể thay đổi giá trị của nó. Tuy nhiên cách khai báo biến và hằng số thì lại khác nhau.

Cú Pháp: define(‘ten_hang’, ‘gia_tri’);

Trong đó:

          define: hàm tạo biến hằng

          ten_hang: là tên biến hằng

          gia_tri: giá trị của hằng

Cách 1:

define(‘_WEB_HOST_ROOT’, ‘http://hoclamweb123.com’);

echo _WEB_HOST_ROOT;

Cách 2:

const _WEB_PATH_ROOT = ‘C:\AppServ\www’;

echo _WEB_PATH_ROOT;

– Kiểm tra hằng số có tồn tại

$checkDefine = defined (‘_WEB_PATH_ROOT’);

var_dump($checkDefine);