Câu hỏi đặt ra:

Bạn có biết hết các thẻ HTML hay không? -> Có

Bạn có thể điều khiển được các thẻ HTML hay không? -> Có

Bảng liệt kê danh sách các thẻ HTML thông dụng

STT Thẻ HTML Miêu tả Kiểu Tag
1 <html> Thể mở đầu của trang HTML none
2 <head></head> Thẻ chứa các thẻ trong phần đầu của trang HTML None
3 <title></title> Tiêu đề trang web none
4 <meta> Mô tả tổng quát về nội dung trang web None
5 <link> Dùng để nhúng một tập tin nào đó vào trang web None
6 <script></script> Dùng để nhúng các tệp tin javascript None
7 <style></style> Dùng để bao bọc một nội dung về CSS none
8 <body></body> Thẻ chứa nội dung chính của website Block level
9 <h1></h1> Thẻ thể hiện tiêu đề của một vấn đề nào đó Block level
10 <div></div> Thẻ này là thẻ thường dùng để chứa nội dung Block level
11 <span></span> Thẻ chứa nội dung Inline
12 <p></p> Thẻ chứa nội dung (đoạn văn) Block level
13 <center></center> Thẻ căn giữa các đối tượng nằm bên trong Block level
14 <a></a> Thẻ tạo link Inline
15 <ul></ul> Kết hợp với thẻ <li> để mô tả liệt kê theo dạng danh sách Block level
16 <img> Thẻ dùng để hiển thị một hình ảnh nào đó Inline
17 <form></form> Thẻ hiển thị những phần tử trong form nhập liệu Block level
18 <br> Thẻ xuống dòng Block level
19 <hr> Thẻ tạo đường kẻ ngang Block level
20 <table></table> Tạo bảng   Block level
  <tr></tr> Tạo dòng trong bảng  
  <td></td> Tạo cột trong dòng của bảng  
  <th></th> Tạo dòng đầu tiên của bảng  
21 <iframe></iframe> Tạo frame Block level
22 <b></b>, <strong></strong> Tạo chữ đậm Inline
23 <i></i>, <em></em> Tạo chữ nghiêng Inline
24 <u></u>,<ins></ins> Tạo chữ gạch dưới Inline
25 <s></s> Tạo chữ gạch cắt ngang Inline
26 <sub></sub> <sup></sup> Tạo kiểu chữ (mũ trên, mũ dưới) Inline
27 <blockquote></blockquote> Mô tả một phần của trích dẫn Block level
28 <tt></tt> <code></code> Tạo kiểu chữ cho phần tử mô tả mã nguồn Block level
29 <pre></pre> Định dạng nội dung Block level

Phân loại thẻ HTML

None: Khối này không hiển thị nội dung

Block level: Khối này hiển thị nội dung bên trong và chiều ngang tràn hết trình duyệt

Inline: Khối này hiển thị nội dung bên trong và chiều ngang tùy thuộc độ dài của các đối tượng bên trong khối. Và nó sẽ nằm trên một dòng.

=> Các thẻ HTML trong cặp thẻ <body></body> thường là thẻ block và inline

Ghi nhớ: + Chuyển block thành inline dùng float:left hoặc display: inline

+ Chuyển inline thành block dùng display:block