Các bạn Download phiên bản xampp và wordpress mới nhất (có hỗ trợ từ xampp) về cài đặt. Sau khi cài đặt xong xampp, cấu hình để nhận tên miền ảo như sau:

1. Truy cập vào đường dẫn C:\xampp\apache\conf, mở file httpd  bằng notpad và copy đoạn mã sau vào cuối trang.

<VirtualHost *:80>

DocumentRoot “c:/xampp/htdocs/hoclamweb123”

ServerName hoclamweb123.com

</VirtualHost>

2. Truy cập vào đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc, mở file httpd  bằng notpad và copy đoạn mã sau vào cuối trang.

127.0.0.1       hoclamweb123.com

3. Reset lại xampp và truy cập vào tên miền ảo vừa tạo để kiểm tra, nếu ra phần cài đặt của wordpress là bạn đã cài đặt tên miền đúng.