Code thêm, sửa, xóa trong tệp tin xuly.php để kết nối tới cơ sở dữ liệu

<?php

          include(“../connect.php”); //kết nối tới csdl bằng hình thức triệu gọi include

          //lấy dữ liệu về tệp tin xử lý

          if($_POST[‘themloaitin’]!=””){

          $tenloaitin = $_POST[‘tenloaitin’];

          $thutu = $_POST[‘thutu’];

          $trangthai = $_POST[‘trangthai’];

          //định nghĩa lệnh insert vao bảng loaitin vào trong cơ sở dữ liệu

          $sql = “INSERT INTO loaitin(tenloaitin, thutu, trangthai) VALUES(‘$tenloaitin’,’$thutu’,’$trangthai’)”;

          mysql_query($sql); //câu lệnh thực hiện insert vào trong csdl

          header(“location: ../../index.php?ac=loaitin”);

          }

          elseif($_POST[‘sualoaitin’]!=””){

                   // thực hiện sửa loại tin

                   $tenloaitin = $_POST[‘tenloaitin’];

                   $thutu = $_POST[‘thutu’];

                   $trangthai = $_POST[‘trangthai’];

                   // Định nghĩa câu lệnh sửa

                   $sql = “UPDATE loaitin SET tenloaitin = ‘$tenloaitin’, thutu=’$thutu’, trangthai = ‘$trangthai’ WHERE idloaitin = ‘$_GET[id]'”;

                   mysql_query($sql); //câu lệnh thực hiện insert vào trong csdl

                   header(“location: ../../index.php?sua=loaitin&id=$_GET[id]”);

          }

          else{

                   //thực hiện xóa

                   $id = $_GET[‘id’];

                   $sql = “DELETE FROM loaitin WHERE idloaitin = ‘$id'”;

                   mysql_query($sql); //câu lệnh thực hiện insert vào trong csdl

                   header(“location: ../../index.php?ac=loaitin”);

          }

?>