Code PHP

Hướng dẫn làm web bán hàng – P8. Tạo file ‘dieu_huong.php’ cho web

Ngày đăng: 08 - 09 - 2020

– Tại file ‘index.php’ , bạn thêm thuộc tính valign=”top” ở 3 cột td (cột trái , cột giữa , cột phải).

Hướng dẫn làm web bán hàng – P7. Tạo và thêm dữ liệu vào bảng ‘san_pham’

Ngày đăng: 08 - 09 - 2020

– Bây giờ làm tiếp phần bấm vào menu dọc thì sẽ xuất sản phẩm.Bạn sẽ dùng mysql để lưu dữ liệu sản phẩm , ở đây sẽ là bảng ‘san_pham’

Hướng dẫn làm web bán hàng – P6. Làm phần menu dọc

Ngày đăng: 08 - 09 - 2020

– Phần này sẽ làm phần menu dọc , phần menu dọc này cũng tương tự với menu ngang

Hướng dẫn làm web bán hàng – P5. Xuất menu ngang từ cơ sở dữ liệu vào web

Ngày đăng: 08 - 09 - 2020

– Tại file ‘menu_ngang.php’ thì bạn thêm đoạn code sau :

Hướng dẫn làm web bán hàng – P4. Kết nối cơ sở dữ liệu

Ngày đăng: 08 - 09 - 2020

– Bây giờ sẽ xuất dữ liệu từ trong bảng “menu_ngang” vào web…

Hướng dẫn làm web bán hàng – P3. Tạo cơ sở dữ liệu ‘ban_hang’ và tạo bảng ‘menu_ngang’

Ngày đăng: 08 - 09 - 2020

– Phần này nói về phpmyadmin (cũng có thể hiểu là mysql) , đây là phần “cơ sở dữ liệu”

Hướng dẫn làm web bán hàng – P2. Thêm ảnh banner và làm menu ngang

Ngày đăng: 08 - 09 - 2020

– Tại ô banner , bạn tiến hành thêm ảnh banner vào bằng đoạn code sau :

Hướng dẫn làm web bán hàng – P1. Tạo khung bố cục

Ngày đăng: 08 - 09 - 2020

– Tạo thư mục “ban_hang” trong thư mục “htdocs” của xampp.
– Tạo file “index.php” trong thư mục “ban_hang” (bạn có thể tạo file txt rồi đổi đuôi thành file php )

Lập trình website bằng PHP: Tạo chức năng xóa người dùng (14)

Ngày đăng: 27 - 07 - 2020

Ở phần trước mình đã hướng dẫn các tạo trang thêm thành viên, phần này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn tạo chức năng xóa thành viên ra khỏi hệ thống.

Lập trình website bằng PHP: Tạo trang Thêm thành viên (13)

Ngày đăng: 27 - 07 - 2020

Tiếp tục chuỗi seri tạo website hoàn chỉnh với PHP, phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo trang Thêm thành viên. Trang này sẽ cho phép người quản trị điền vào các thông tin và thêm người dùng vào hệ thống.

1 2 3