<?php 
  //ket noi database
mysql_connect("localhost", "root", "admin678") or die("Connected fail!");
mysql_select_db("quanlykho") or die("count not find database");

$output = "";
if(isset($_POST['btnSearch'])){
  $search = $_POST['txtSearch'];
  if($search != ""){
    $query = mysql_query("SELECT * FROM hoso WHERE loaihoso LIKE '%$search%' OR chusudung LIKE '%$search%'") or die("Could not search!");
    $result = mysql_num_rows($query);
    if($result == 0) {
      // Ket qua tim kiem = 0
      $output .= "No result with keyword '$search'";
    } else{
      // Ket qua tim kiem > 0
      $output .= "All result with keyword '$search': $result " ;
      while($row = mysql_fetch_array($query)){
        // Khai báo biến và gán giá trị các trường được lấy từ database
        $idhoso= $row['idhoso'];
        $hopso = $row['hopso'];
        $mahoso = $row['mahoso'];
        $chusudung = $row['chusudung'];
        $namcap = $row['namcap'];
        $loaihoso = $row['loaihoso'];
        $sothua = $row['sothua'];
        $tobando = $row['tobando'];
        $maloaidat = $row['maloaidat'];
        $loaithua = $row['loaithua'];
        $mucluc = $row['mucluc'];


        $output .= "<div> ID hồ sơ: $idhoso <br>
                 Hộp số: $hopso<br>
                 Mã hồ sơ: $mahoso <br>
                 Chủ sử dụng: $chusudung <br>
                 Năm cấp: $namcap <br>
                 Loại hồ sơ: $loaihoso <br>
                 Số thửa: $sothua <br>
                 Tờ bản đồ: $tobando<br>
                 Mã loại đất: $maloaidat <br>
                 Số thửa: $loaithua <br>
                 Mục lục: $mucluc <br>
              </div>";
      }
    } 
  }else{
      //Không có ký tự nào được nhập từ bàn phím
      $output .= "Please enter your keyword";
    }
  }


?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tạo form tìm kiếm</title>
</head>
<body>
  <div>
    <form action="#" method="POST">
      <input type="text" name="txtSearch" placehoder="Nhập từ khóa cần tìm">
      <input type="submit" name="btnSearch" value="Search">
    </form>
  </div>
  <?php
    echo $output;
  ?>
  
</body>
</html>