Kiến thức PHP

Biến và Hằng trong PHP

Ngày đăng: 18 - 05 - 2022

Biến và hằng trong ngôn ngữ lập trình PHP

Hướng dẫn tự học lập trình PHP hiệu quả

Ngày đăng: 08 - 01 - 2022

PHP là tên gọi ngôn ngữ lập trình dạng kịch bản (ngôn ngữ script) chuyên dùng để viết thành phần server cho ứng dụng webđược phát triển bởi Rasmus Lerdorf từ năm 1994.