Vọc code

Export dữ liệu từ Mysql ra file Excel

Ngày đăng: 10 - 09 - 2020

Code Export dữ liệu từ Mysql ra file Excel

Import dư liệu từ file Excel vào trong Mysql

Ngày đăng: 10 - 09 - 2020

Code Import dư liệu từ file Excel vào trong Mysql

Tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu Mysql

Ngày đăng: 10 - 09 - 2020

Code tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu Mysql

Hướng dẫn làm web bán hàng – P8. Tạo file ‘dieu_huong.php’ cho web

Ngày đăng: 08 - 09 - 2020

– Tại file ‘index.php’ , bạn thêm thuộc tính valign=”top” ở 3 cột td (cột trái , cột giữa , cột phải).

Hướng dẫn làm web bán hàng – P7. Tạo và thêm dữ liệu vào bảng ‘san_pham’

Ngày đăng: 08 - 09 - 2020

– Bây giờ làm tiếp phần bấm vào menu dọc thì sẽ xuất sản phẩm.Bạn sẽ dùng mysql để lưu dữ liệu sản phẩm , ở đây sẽ là bảng ‘san_pham’

Hướng dẫn làm web bán hàng – P6. Làm phần menu dọc

Ngày đăng: 08 - 09 - 2020

– Phần này sẽ làm phần menu dọc , phần menu dọc này cũng tương tự với menu ngang

Hướng dẫn làm web bán hàng – P5. Xuất menu ngang từ cơ sở dữ liệu vào web

Ngày đăng: 08 - 09 - 2020

– Tại file ‘menu_ngang.php’ thì bạn thêm đoạn code sau :

Hướng dẫn làm web bán hàng – P4. Kết nối cơ sở dữ liệu

Ngày đăng: 08 - 09 - 2020

– Bây giờ sẽ xuất dữ liệu từ trong bảng “menu_ngang” vào web…

Hướng dẫn làm web bán hàng – P3. Tạo cơ sở dữ liệu ‘ban_hang’ và tạo bảng ‘menu_ngang’

Ngày đăng: 08 - 09 - 2020

– Phần này nói về phpmyadmin (cũng có thể hiểu là mysql) , đây là phần “cơ sở dữ liệu”

Hướng dẫn làm web bán hàng – P2. Thêm ảnh banner và làm menu ngang

Ngày đăng: 08 - 09 - 2020

– Tại ô banner , bạn tiến hành thêm ảnh banner vào bằng đoạn code sau :

1 2 3