1. Xây dựng trang category

            – Copy toàn bộ code trang index.php vào file category.php

            – Xóa file đoạn code noibat.php trong file index.php đi

            – Thêm, sửa đoạn code tiêu đề trang danh mục bằng code php như sau:

<?php single_cat_title();?>

                                      Code get tiêu đề của trang danh mục

                 – Sửa thẻ <h2> của tiêu đề danh mục thành thẻ <h1> để tối ưu SEO

             – Thêm đoạn code sau chỉ để hiển thị thẻ <h1> ở logo trang chủ khi người dùng ở trang chủ, các trang khác không hiển thị

                             <?php if(is_home()) {?>

                                                <h1><?php bloginfo(‘name’); ?></h1>

                                    <?php } ?>

                 – Xây dựng trang archive.php dùng để nhận giao diện của trang từ khóa, ngoài ra còn các trang khác nữa … tự tìm hiểu

             + Copy code từ trang category.php sang file archive

             + Sửa tiêu đề file archive

                                      <?php the_archive_title();?>

                 + Thêm từ khóa vào bài viết để kiểm tra xem được chưa

             2. Xây dựng chức năng tìm kiếm

             + Vào file sidebar.php thêm đoạn code tạo form tìm kiếm bằng bootstrap để tạo form và thiết lập các thông số tìm kiếm.

                 <div class=”widget”>

                         <h3>Tìm kiếm</h3>

                         <div class=”content-search”>

                        <form action=”<?php bloginfo(‘url’); ?>/” method=”GET” role=”form”>

                                      <input type=”text” name=”s” class=”form-control” id=”search” placeholder=”Nhập từ khóa …”>

                          <button type=”submit” class=”btn btn-primary btn-block”>Tìm kiếm</button>

                        </form>

                 </div>

                 </div>

                 + Copy code trang category.php sang file search, đổi lại tiêu đề trang search là Kết quả tìm kiếm

             + Chỉnh sửa CSS đoạn code tìm kiếm vừa tạo cho phù hợp với giao diện